മലയാള കരയിൽ നിന്നും ഒരു കിടു ബില്ലിംഗ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ.

ഭാരതത്തിലുടനീളം GST ഏർപ്പാടാക്കിയത് കാരണം കുടുങ്ങിയത് ബിസിനസ്സ് മുതലാളിമാരാണ്. എല്ലാവരും ബില്ലിങ്ങിന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയർ GSTയുടെ വരവോടു കൂടി ഉപയോഗശൂന്യമായി.

അതേ സമയം ഇത് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ നിർമ്മിക്കുന്ന കമ്പനികൾക്ക് ഒരു അവസരവും എന്നാൽ തൻ്റെ നിലനിൽക്കുന്ന കസ്റ്റമേഴ്‌സിനെ നവീകരിക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഒരു അവസ്ഥയുമായിരുന്നു. ഇതിനു പ്രധാന കാരണം പല ബില്ലിംഗ് സോഫ്ട്‍വെയറുകളും ഓഫ്‌ലൈൻ ആണ് എന്നതും, സോഫ്റ്റ്‌വെയർ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് ഓൺ-സൈറ്റ് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തതുമാണ്.

 

ഇത് മുന്നിൽ കണ്ടു കൊണ്ട് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഒരു സോഫ്റ്റ്‌വെയർ നിർമ്മാതാക്കൾ ഓൺലൈൻ ആയും ഓഫ്‌ലൈൻ ആയും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന GST ബില്ലിംഗ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഓൺ-സൈറ്റ് സപ്പോർട്ട് നൽകാനും അവർ തയാറാണ്.

കേരളത്തിലുടനീളം ഓൺ-സൈറ്റ് സപ്പോർട്ട് കൂടാതെ 20 % ഇളവും. Customized Features ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓൺലൈൻ ആയും ഓഫ്‌ലൈൻ ആയും ഉപയോഗിക്കാം. റീ-സെല്ലെർ ആവാൻ താല്പര്യം ഉള്ളവർക്കും ബന്ധപ്പെടാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിളിക്കൂ: 9496191321